ОБЩИ УСЛОВИЯ В КАМПАНИЯТА „ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ” 04 март, 2024

ОБЩИ УСЛОВИЯ В КАМПАНИЯТА
„ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ”

Настоящите Общи условия са актуални за кампанията „ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ” 2024, провеждана с медийната подкрепа на „Агенция Витоша” ЕООД и в ефира на програмата „Радио Витоша”, в сутрешното шоу „Тройка на разсъмване”, наричана за краткост „КАМПАНИЯТА“.

Чл. 1 /1/ Участник в Кампанията „ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ”  може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно и отговаря на конкретните изисквания за съответната процедура/награда/ в рамките на Кампанията, съобразно предписанията, дадени от съответните лечебни заведения/ дарители – участници в Кампанията.

/2/ Пълните списъци на всички процедури/награди в Кампанията „ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ” ще бъдат изрично посочени на www.radiovitosha.com

/3/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на „Радио Витоша”, свързаните дружества на „Агенция Витоша” ЕООД и лицата от  Фондация „Искам Бебе”,  пряко заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Кампанията.

/4/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, „Агенция Витоша” ЕООД има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. „Агенция Витоша” ЕООД самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците в кампанията.

Чл.2 С участието си в кампанията Участникът заявява съгласие за участие и съгласие с правилата на  кампанията, в това число и с настоящите Общи условия.

Чл.3 „Агенция Витоша” ЕООД има право по всяко време да преустанови реализацията на кампанията, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в кампанията, ако същият не спазва установените правила.

Чл. 4 /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от „Агенция Витоша” ЕООД, за което се уведомява Фондация „Искам бебе” и другите партньори в Кампанията.

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта www.radiovitosha.com

Чл. 5 Участието в Кампанията означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на Кампанията, както и се съгласява с използване на предоставените доброволно от него/ нея данни отнасящи се до  предпочитани здравни процедури за целите на провеждане на Кампанията от страна на „Агенция Витоша” ЕООД и трети лица-партньори на Кампанията. С оглед избягване на всякакво съмнение, за целите на кампанията не е необходимо изрично предоставяне на чувствителни лични данни, а именно данни отнасящи се до здравето.

Чл. 6 /1/ Участникът се индивидуализира лично в Кампанията посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Кампанията /попълва форма за участие на сайта www.radiovitosha.com, а именно – име и телефон за връзка и точно упоменаване (или препратка от сайта) за процедурата/ наградата, за която кандидатства.

/2/Участникът доброволно предоставя на „Агенция Витоша” ЕООД личните си данни за обработване за целите на Кампанията, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на спечелилите лица в Кампанията. 

/3/ За избягване на всякакво съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Кампанията лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от „Агенция Витоша” ЕООД и неговите трети лица-партньори след приключване на Кампанията. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на „Агенция Витоша” ЕООД и неговите трети лица-партньори най-късно до една година  след приключване на Кампанията, ако няма други основания за продължаващата обработка на съответните лични данни.

Чл.7 Участниците в Кампанията имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

„Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни са използвани от друго лице, независимо от декларираните едностранни съгласия.

Чл. 8 „Агенция Витоша” ЕООД се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Кампанията. Всеки участник в Кампанията след успешна регистрация на сайта www.radiovitosha.com получава по имейл уникален номер и парола, с които участва за всяка от посочените от него процедури/ награди, като уникалният номер и парола идентифицират участника, кандидатствал за определена процедура. В този смисъл един участник може да получи повече от един уникален номер и парола спрямо броя на процедурите, за които той кандидатства. Този номер и  парола идентифицират съответното лице участник, кандидатствал за съответната процедура и с този номер лицето ще бъде представено в ефир като спечелил. В края на кампанията в ефира на „Радио Витоша” в присъствието на нотариус и представител на Фондация „Искам бебе” се теглят печелившите. Списъците на всички процедури/награди в Кампанията „ПОВЕЧЕ БЪЛГАРЧЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ”са 25 броя при старта на кампанията   като всеки списък започва от номер 1. Нотариусът преглежда списъците и проверява кое име стои срещу конкретния номер в списъка за конкретната процедура/награда. Всяко спечелило лице ще бъде обявено в ефир под посочване на съответен номер без да се посочва съответното име в ефир. Номерата ще бъдат обявени в радио програма “Радио Витоша” и публикувани на сайта www.radiovitosha.com.

Чл. 9 „Агенция Витоша” ЕООД обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения поемат и на всички партньори на Кампанията по силата на договори, сключени между последните и „Агенция Витоша” ЕООД.

Чл. 10 „Агенция Витоша” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на провеждане на Кампанията предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 11 Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то „Агенция Витоша” ЕООД взема съответните технически мерки за защита на данните.

Чл. 12 „Агенция Витоша” ЕООД няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Кампанията (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените процедури/ награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Чл.13 „Агенция Витоша” ЕООД се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 14 Не се допуска размяна на спечелената процедура/ награда за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди.

Чл. 15 „Агенция Витоша” ЕООД обявява в ефир на предаването „Тройка на разсъмване” номерата на спечелилите лица, както и на сайта на радиото https://radiovitosha.com/. „Агенция Витоша” ЕООД ще се свърже със спечелилите лица, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата до 10 работни дни от тегленето в ефир. При свързване с представител на Кампанията, участникът следва да посочи своята парола и номер, получени  по имейл във връзка с участието му  в Кампания.

Чл. 16 /1/ Спечелилият участник следва да предостави на „Агенция Витоша” ЕООД вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна процедура/ награда. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на „Агенция Витоша” ЕООД и/ или третото лице партньор в Кампанията необходимите данни за декларирането на спечелената награда съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и/ или декларирането на награда си и/ или спазване на правилата на Кампанията, „Агенция Витоша” ЕООД  избира нов спечелил Участник от изтеглените пред нотариус резерви за съответната процедура. Номерата на резервите се обявяват и изтеглят пред Нотарис заедно  с номерата на първоначално спечелилите.

Чл. 17 „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни.

Чл. 18 „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност, в случай че спечелилото лице е обективно възпрепятствано да получи и използва процедурата/наградата.

Чл. 19 „Агенция Витоша” ЕООД не отговаря за неявяването на спечелилото лице на посоченото място и/ или на посочената за това дата за получаване на процедурата/наградата.

Чл. 20 „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност към спечелилото лице при подадена непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия от лица, които нямат право да участват в Кампанията.

Чл. 21 „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол, включително  при неизпълнение от трети лица /болнични заведения, трети лица партньори в Кампанията/.

Чл. 22 „Агенция Витоша” ЕООД не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи достъпа до радио програмата, респективно ползването на страницата на Кампанията.Чл. 23 Всеки потенциален спор между „Агенция Витоша” ЕООД и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 24 Участието на всеки участник в Кампанията e изцяло доброволно  и по негова воля.

Чл. 25 „Агенция Витоша” ЕООД не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от страна на „Агенция Витоша” ЕООД.

Чл. 26 „Агенция Витоша”  ЕООД не носи отговорност при невъзможност за осигуряване провеждане и/ или финализиране на Кампанията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

  СПОДЕЛИ

Новини

Поли Генова представя на живо „Magical“ на „По-добрата Коледа“ преди 5 месеца

Вижте коя е любимата песен на Марая Кери преди 6 месеца

Miley Cyrus представя осмия си студиен албум "Endless Summer Vacation" преди 14 месеца

Втора песен на Риана, вдъхновена от Black Panther преди 18 месеца

114 години независима България! преди 19 месеца

Дженифър Кулидж влязла в болница заради тен преди 19 месеца

Марая Кери била увлечена по грънджа преди 19 месеца

Брад Пит с изложба на скулптури преди 19 месеца

"Домът на дракона" като стимул за туризъм преди 20 месеца

Джулия Робъртс била самотна на снимките на "Билет за рая" преди 20 месеца

Apple показа новите телефони и часовници преди 20 месеца

The Weeknd възобновява турнето си преди 20 месеца

Джейсън Момоа с драстично нова визия преди 20 месеца

Джъстин Бийбър отменя турнето си "Justice Tour" преди 20 месеца

Еминем е на крачка от кариерен "Голям шлем" преди 20 месеца