Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ НА „РАДИО ВИТОША”

Настоящите Общи условия са актуални за всички игри, провеждани в ефира на „Радио Витоша” /включително в сайта https://radiovitosha.com/  и/ или социалните канали на „Радио Витоша”, наричани за краткост „ИГРИТЕ“/ „ИГРАТА” и уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Игрите/ Играта, от друга страна.

Чл 1. /1/ Участник в Игрите може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.
/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Игрите.
/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл 2. С участието си в Игра Участникът заявява съгласие за участие в съответната Игра и съгласие с правилата на  Играта, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://radiovitosha.com.

Чл 3. Организаторът определя правилата на Игрите едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията им, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в Игра, ако същият не спазва установените правила.

Чл 4. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.
/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://radiovitosha.com.

Чл 5. Участието в Игрите означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на съответната игра, както и се съгласява с използване на предоставените от него/ нея лични данни за целите на провеждане на Игрите от страна на Организатора и неговите подизпълнители/ трети лица-партньори.

Чл 6. /1/ Участникът се индивидуализира в Игрите посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Игрите, а именно – име и телефон за връзка или по друг начин, изрично посочен в Правилата на съответната игра.
/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игра личните си данни за обработване за целите на съответната Игра, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в съответната Игра и раздаване на предвидените за тях награди. 
/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Игрите лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Игрите и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно три месеца след приключване на съответната игра.

Чл 7. Участниците в Игра имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл 8. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Игра. Имената на победителят/ победителите ще бъдат обявени в радио програма “Радио Витоша” и публикувани на https://radiovitosha.com или директно обявени на сайта на Радио Витоша и/или социалните канали, ако това е предвидено в Правилата на играта.   Лицата, които извършват регистрация за участие в Игра, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите.

Чл 9. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Агенция Витоша” ЕООД.

Чл 10. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Игрите предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл 11. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл 12. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Игрите (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези.

Чл 13. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл 14. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди. Наградата не подлежи на връщане.

Чл 15. Организаторът ще се свърже със спечелилия Участник, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата, освен в случаите, в които изрично е посочено в Правилата на играта, че победителят се съобщава на сайта и/ или  в социалните канали и следва той да се свърже с Организатора. В рамките на 30 календарни дни от обявяване на спечелилото лице наградата следва да бъде връчена. В случай, че спечелилият Участник не оказва съдействие по връчване/ респективно получаване на наградата съответно Правилата на играта, спечелилият Участник губи правото на награда.

Чл 16. /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.
/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Чл 17. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл 18. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл 19. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл 20. Организаторът не отговаря за неявяването на спечелилото лице на посоченото място за приемане на наградата и на посочената за това дата и/ или за некоректно посочени данни на банкова сметка.

Чл 21. /1/ Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Игрите.
/2/ Няма право да участва в Игрите лице,  което  не  отговоря на условията за участие по-горе, както и лице, което е участвало и спечелило награда в друга Игра, организирана от „Радио Витоша” или от друга медия от  групата на „Радио Витоша”: „Радио  Веселина”, „Радио The Voice”, „Радио Меджик ФМ”, ТВ „The Voice TV” и ТВ „Magic TV”, в рамките на 30 дни от обявяването му за спечелил участник.

Чл 22. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Игрите поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл 23. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи достъпа до радио програмата, респективно ползването на страницата на Игрите.

Чл 24. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Игрите ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл 25. Всеки потенциален спор между Организатора на Игрите и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл 26. Участието на всеки участник в Игрите e изцяло доброволно  и по негова воля.

Чл 27. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Игрите, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл 28. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Игрите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.