Радио Витоша

webcam

Новини

Агенцията за социално подпомагане изпълнява проект „Нови възможности за грижа“

Агенцията за социално подпомагане изпълнява проект „Нови възможности за грижа“

Дата: 08.03.2016
Image

Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 264 общини и 23 района на Столична община изпълнява проект „Нови възможности за грижа“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 на стойност 64 966 534,16 лв. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съ-финансиране.

Продължителността на проекта е 13 месеца, в рамките на която от 01.05.2015 г. до 29.02.2016 г. реално се предоставяше услугата личен асистент. Проектът надгражда постигнатите резултати от операция „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Основна цел: намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на хора с увреждания, в т.ч. деца с увреждания.

Целеви групи: хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни лица и семейства на деца с увреждания.

Постигнати резултати:

- Осигурен равен достъп за кандидатстване на 42 053 кандидат-потребители на социалната услуга „Личен асистент”;

- Осигурена грижа в домашна среда и превенция на настаняването в специализирани институции на 15 885 потребители на услугите, при показател за изпълнение на одобрения проект 12 000 потребители;

- Разширен достъп на потребителите до услугата личен асистент – допълнително са включени над 2 500 потребители в сравнение с операция „Алтернативи“;

- Осигурен достъп до здравни услуги на 7 516 потребители чрез наети 1 200 медицински специалисти;

- Осигурена трудова заетост на 14 966 лични асистенти.

 

Коментари