УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 28 Февруари, 2022

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

 

 • Администраторите на лични данни, които ще обработва личните ми данни, са: "Радио Експрес “АД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ ЕООД, с адрес на управление: България, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. СРЕБЪРНА 21, България, (наричани по-долу "Администратори").
 • Данни за контакт с Администраторите: ""Радио Експрес “АД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ ЕООД, с адрес на управление: България, гр. София, район Лозенец, п.код 1407, ул. СРЕБЪРНА 21, България, имейл: gdpr@bssmedia.bg.

 

 1. Задълженията на Администраторите в сферата на обработката на лични данни следват от:
 • Закона за Защита на личните данни, Кодекса на труда, както и останалото действащо приложимо законодателство на Република България.
 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). В този документ Регламент 2016/679 ще се нарича "Общ регламент за защита на личните данни" или ОРЗЛД, в сила от 25 май 2018 г.

 

 1. Спецификация на личните ми данни, които ще бъдат обработвани:
 • Всички мои лични данни, които съм посочил/-а в автобиографията си и в други документи, доброволно предоставени от мен на един от Администраторите, след като съм се запознал с това Уведомление;
 • Други мои лични данни, които съм разкрил/-а или ще разкрия по какъвто и да е начин пред един от Администраторите и групата предприятия (съгласно определението за Група предприятия, изложено по-долу), включително, но не само: лично и фамилно име, образователни степени, постоянен адрес, година (и/или дата) на раждане или информация за моята възраст, предишна месторабота, образование, служебна квалификация и умения, данни за контакт;
 • Информация, предоставена в рамките на процеса на подбор на персонал, в който съм участвал/-а (кога съм участвал/-а в процеса на подбор на персонал и кога съм бил/-а интервюиран/-а от един от Администраторите и/или Групата предприятия; кога е приключило моето участие в процеса на подбор на персонал и дали и кога съм встъпил/-а в трудови правоотношения с един от Администраторите/Групата предприятия (наричани оттук нататък за целите на този документ "моите лични данни").

 

 1. Информиран съм, че съгласно:
 • Кодекса на труда и Закона за защита на личните данни всеки работодател (при избор на служители) няма право да изисква информация за расата или етническия произход на кандидата за работа или служителя, политическите му убеждения, членство в профсъюзи, религия, философски възгледи, сексуална ориентация, освен ако това не е съгласно специална правна регулация, нито каквато и да е информация, която противоречи на добрите етични норми или лични данни, които не са свързани с оценката на степента на пригодност на кандидата за длъжността, за която кандидатства.
 • Кодекса на труда и Закона за защита на личните данни всеки работодател няма право да изисква информация от неговите служители, когато тя няма отношение към изпълнението на служебните задължения и/или към трудовото правоотношение, включително, но не само: семеен или имотен статут, сексуална ориентация, членство в профсъюзи, членство в политически партии, членство в църковни или религиозни организации, данни за съдимост, освен ако законът не предвижда друго. 
 • Информиран съм, че Администраторът и дефинираната по-долу Група предприятия отказват да им бъдат предоставяни подобни лични данни.
 • Потвърждавам, че не съм разкривал никои от личните данни, изброени по-горе – нито в автобиографията си, нито в други документи, предоставени от мен на един от  Администраторите или дефинираната по-долу Група предприятия. В случай, че съм предоставил който и да е тип лични данни от описаните по-горе, се съгласявам, че ще информирам Администратора или дефинираната по-долу Група предприятия, така че те да могат да изтрият тези лични данни.

 

 1. Като част от условията за кандидатстване „Радио Експрес “АД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ ЕООД декларират, че ще съхраняват и обработват личните данни на кандидатите за работа за срок от 6 /шест/ месеца от датата на приключване на съответната процедура по подбор за позицията, за която съм кандидатствал.

 

Гореописаното съхраняване на лични данни може да се преустанови от страна на кандидата по всяко време с писмен отказ, изпратен на имейл gdpr@bssmedia.bg. В  такъв случай отдел „Човешки ресурси“ унищожава всички документи на кандидата, изпратени при кандидатстването му/й и уведомява кандидата н отговор на имейла му/й, че всички изпратени от него документи са унищожени.

 

 1. Цели на обработката на личните ми данни са следните::

Общо: 

 • подбор на персонал за един от Администратори и за Групата предприятия на „„Радио Експрес “АД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик “ЕООД.

 

Подробно:

 • вземане на решения от страна на един от Администраторите/Групата предприятия дали ще участвам в процес на подбор на персонал за позиция в рамките на Администратора или Групата предприятия, както и при вземането на решение дали Администраторът или Групата предприятия да влязат в трудово правоотношение с мен,
 • разкриване и прехвърляне на личните ми данни към Групата предприятия за срок от 6 /шест/ месеца считано от датата на приключване на конкурса, за който кандидатствам, в случай че Групата предприятия си търси кандидати за работа за позиции, които са подходящи за мен поради професионалния ми профил,
 • вземане на решение от страна на един от Администратора/Групата предприятия дали да бъда включен/-а в бъдещ процес/-и на подбор на персонал в рамките на Администратора и/или Групата предприятия.

 

 1. Начин на обработка на личните ми данни:
 • Моите лични данни могат да бъдат обработвани както в електронна, така и в писмена форма по усмотрение на Администратора за целите на подбор и на свързаните с този процес процеси,
 • Личните ми данни могат да бъдат прехвърлени на администраторите, които предоставят или ще предоставят на Администратора административни и поддържащи услуги на техническите и софтуерни устройства, на които моите личи данни се съхраняват или ще се съхраняват, както и че считано от датата на това съгласие Администратор е една от  компаниите „Радио Експрес “АД, „Радио Веселина“ ЕАД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ ЕООД (наричана по-долу "Администратор").

 

 1. Личните ми данни могат да бъдат прехвърляни и разкривани по други начини пред следните лица, но единствено за целите, посочени в това Уведомление:
 • Фирми, принадлежащи към същата група от компании: „Радио Експрес “АД с ЕИК: 831053592, „Радио Веселина“ ЕАД с ЕИК: 115164960, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Агенция Атлантик“ ЕООД с ЕИК: 831905305.

 

 1. Уведомен съм, че следните лица ще имат достъп до моите лични данни във връзка с процеса на подбор и свързаните с този процес процеси:
 • Служители в отдел "Човешки ресурси", които са служители на Администратора или Групата предприятия,
 • Високопоставени служители на Администратора или Групата предприятия, на които вакантната позиция е или ще бъде подчинена или законните представители/органи на Администратора или Групата предприятия (директори, членове на корпоративния орган и др.),
 • Други служители на Администратора, които участват в процеса на подбор и свързаните с този процес процеси по силата на своите служебни ангажименти.
 • Администраторът или лица, ангажирани от Администратора, стига обсегът на техните дейности да включва дейности в сферата на администрирането и поддържането на техническите и софтуерни устройства, на които се съхраняват или ще се съхраняват моите лични данни.
   
 1. Запознат/-а съм, че процесът по подбор в рамките на легитимния интерес на Администратора е законовата основа за обработването на моите лични данни от Администратора и Групата предприятия.

 

 1. Запознат/-a съм, че не съм задължен/-a да предоставям личните си данни на Администратора; това е доброволно действие и се предприема единствено и само по мое усмотрение.

 

 1. Запознат/-а съм, че в случай че
 • не предоставя на Администратора такава част от личните ми данни, която е необходима той да реши дали съм подходящ кандидат за вакантна позиция в Администратора/Групата предприятия, или дали съм подходящ кандидат за стаж, и др. в Администратора/Групата предприятия.

Администраторът и Групата предприятия няма да могат да ме включат за участие в процеса на подбор и/или на свързаните с този процес процеси в Администратора/Групата предприятия.  

 1. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните на Администратора: gdpr@bssmedia.bg ; Адрес: София 1407, ул. СРЕБЪРНА 21.

 

 1. Запознат съм със следната информация за мерките за сигурност във връзка с личните ми данни:
 • Администраторът и Обработващият са предприели адекватни и подходящи мерки за сигурност с цел предотвратяване на неоторизиран или случаен достъп до, промяна, унищожаване или загуба, или каквото и да е друго неоторизирано администриране на личните ми данни,
 • Между Администратора и Обработващия има "договор за обработка на лични данни", който съдържа включително, но не само задълженията на Обработващия в сферата на сигурността и защитата на личните данни. Администраторът е възприел вътрешни правила, установяващи отговорностите в сферата на сигурността на личните данни.
 • Служителите на Администратора, Обработващия и Групата лица са задължени да спазват конфиденциалността на личните данни.

 

 1. Достъпът до моите лични данни е позволен само на следните лица: 
 • служители в отдел "Човешки ресурси" на Администратора или групата предприятия; 
 • други служители на Администратора, които участват в процеса на подбор и свързаните с този процес процеси по силата на своите служебни ангажименти;  
 • високопоставени служители на Администратора или Групата предприятия, на които вакантната позиция е или ще бъде подчинена или законните представители/органи на Администратора или Групата предприятия (директори, членове на корпоративния орган и др.);
 • лица, ангажирани от Администратора, стига обсегът на техните дейности да включва дейности в сферата на администрирането и поддържането на техническите и софтуерни устройства, на които се съхраняват или ще се съхраняват моите лични данни. 

 

 1. Администраторът е въвел правила за сигурността на личните данни, които са обвързващи и задължителни и за Групата предприятия. Администраторът е въвел задължителни правила за служителите си и за служителите на Групата предприятия по отношение на достъпа до моите лични данни и е въвел мерки, които Групата предприятия трябва да спазват, за да се гарантира сигурността и поверителността на личните ми данни.

 


Това уведомление е в сила от 12.04.2021 г.

Прочети още

  СПОДЕЛИ

Новини