Радио Витоша

webcam

Общи условия

ПРАВИЛА 

за участие в Играта с наименование „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“

Играта с наименование „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта”, свързана с поддържания от „Радио Експрес” АД уебсайт https://www.radiovitosha.com/ 

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

21.04.2022 г. – 05.05.2022 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ: 

Форум Филм България ЕООД, ЕИК 200522737, адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Брегалница", 45, ет. 4 

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

https://www.radiovitosha.com/

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА са само и единствено:

 • 1 бр. ваучер за „Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека“, осигурена със съдействието на https://makaroon.bg/ 
 • 1 бр. оригинален тефтер от филма „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“
 • 1 бр. оригинален чадър от филма „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“
 • 1 бр. оригинален спортно горнище от филма „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“

 

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 бр. ваучер Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека:

 • наградата се предоставя от https://makaroon.bg/ ;
 • наградата включва 1 бр. Игра „Портал" за двама човека в ескейп руум. Ако Печелившият участник желае да включи повече участници към наградата 1 бр. ваучер за „Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека“, то това ще е за негова сметка и след предварително съгласуване с https://makaroon.bg/.
 • продължителност на играта – един час;
 • услугата изисква предварителна резервация;
 • резервацията зависи от натовареността на стаята;
 • валидност на ползване на ваучера – печелившият участник може да използва своята награда: 1 бр. ваучер за „Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека“, осигурена със съдействието на https://makaroon.bg/, след предварителна резервация в срок от 6 месеца след свързване на Организатора с него и потвърждаването на Печелившия участник, че ще използва своята награда;
 • повече за наградата може да видите тук: https://makaroon.bg/podaryk-za-rojden-den/podaryk-za-rojden-den-za-mazh/eskeip-staya-sofia-paralelna-vselena 

Важно - за всички останали въпроси, печелившият Участник може да посети секцията:  Често задавани въпроси , Общите условия на Makaroon.bg или да се свърже с Организаторите.

В случай, че участникът, спечелил „1 бр. ваучер за „Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека“, осигурена със съдействието на https://makaroon.bg/ , има каквито и да било претенции и/или рекламации относно качествата на получената награда, същите следва да бъдат насочени към https://makaroon.bg/

Голямата награда, която се предоставя в настоящата игрa – 1 бр. ваучер за „Ескейп стая в паралелна вселена: Портал – игра за двама човека“, осигурена със съдействието на https://makaroon.bg/, ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено да подава годишна данъчна декларация или да предприема каквито и да е други действия.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ:

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта като попълнят формата за участие, достъпна на https://www.radiovitosha.com/, както и като отговорят правилно на въпроса:

Кой актьор влиза в ролята на Доктор Стрейндж?
А) Бенедикт Къмбърбач
Б) Крис Еванс

В) Марк Ръфало

 

Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират на 09.05.2022 г. при провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на периода на провеждане на Играта. Победителите ще бъдат обявени на уебсайта https://www.radiovitosha.com и в ефира на радио Витоша, а с тях ще се свърже представител на Организатора за уточняване получаването на наградите.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“, както и условията за участие в нея.

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е Играта с наименование „„Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“, която се провежда на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ в периода 21.04.2022 – 05.05.2022г.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;

3. „Организатор” е „Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21.

Чл. 2. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 3. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://www.radiovitosha.com/ с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“

Чл. 4. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://www.radiovitosha.com/, като Организаторът не се задължава да уведомява Участниците за промяната по друг начин, освен чрез актуализирането им на сайта https://www.radiovitosha.com/. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 6. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – три имена, телефон за контакт.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.  

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 31.05.2022 г. 

Чл. 8. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни за регистрация са използвание от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на https://www.radiovitosha.com/ или на сайтове, собственост на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите. 

Чл. 11. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Експрес” АД.

Чл. 12. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 13. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 14. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. 

Чл. 15. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 16. Не се допуска размяна на спечелена от участник награда за паричната й равностойност и/или други материални или нематериални изгоди от филма „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“ или всяка друга филмова продукция. Спечелената от участник предметна награда не подлежи на замяна и връщане.

Чл. 17. Спечелилият Участник ще бъде потърсен от Организатора чрез оставения телефон за контакт, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на конкретната награда от филма „Доктор Стрейндж в Мултивселената на лудостта“. 

Чл. 18. /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 21. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

Чл. 22. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 23. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 25. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 27. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 28. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 29. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 30. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 31. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Чл. 32. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Играта - 21.04.2022 г.