Радио Витоша

webcam

Игри

The Mall и радио Витоша в помощ на Дядо Коледа...и тази година

The Mall и радио Витоша в помощ на Дядо Коледа...и тази година

Дата: 10.12.2018 Ето и имената на печелившите от играта
Image

Период: 10.12-21.12.2018г.

 

Слушайте всяка сутрин радио Витоша, за да разберете каква ще бъде дневната награда от чувала на Дядо Коледа, регистрирайте се в специалната форма на сайта на радио Витоша и можете да бъдете щастливеца, който ще изтеглим след 18 часа в предаването ”Vitosha Drive”.

 

The Mall и радио Витоша- понякога Дядо Коледа е твърде зает, затова тази година подаръците са от нас!

 

 

10 супер награди и имената на печелишяите от играта:

 

Цифров фотоапарат SONY - Божидара Ангелова от гр. София;

Преса за коса Philips – Moisture Protect - Велислава Йорданова от гр.Сливница;

Polaroid Snap дигитален фотоапарат за моментни снимки - 2 бр.

 • Борислав Дашин от гр. София;
 • Таня Добрева гр. Бургас;

Гейминг слушалки Razer, модел Kraken ProV - Калин Добрев от гр. Бургас;

Bluetooth колонка SONY SRS - Деница Костова от гр.Пазарджик;

Сешоар Rowenta – професионален и безшумен AC мотор и Hydra Protect Technology - Теодора Трайчева - Димитрова от гр. Пловдив;

Aвтоматична кафе машина с капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio - Николай Николов от гр. Враца;

Гейминг мишка Razer, модел Mamba Tourn - Преслав Петров гр. Летница;

Електронен четец за книги Kindle Paperwhite 3 - Ренета Желева от гр. Бургас;

 

Oбщите правила на игрите в радио Витоша можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни -  тук !

 

                                                              Успех и весели празници!

 

Общи условия и правила за участие в игра, организирана от Радио Витоша и търговки център „The Mall


I. Организатор и място на провеждане на Играта

1. Играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) се организира съвместно от „Агенция Витоша” ЕООД, гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, ул. Сребърна 21, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831654881, представлявано от управителя на дружеството и „АП Ритейл I“ ЕООД, гр. София, п. к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 200019536, представлявано от управителите на дружеството (наричани по-долу „Организаторите“).

2. Наградите в Играта се предоставят от „АП Ритейл I“ ЕООД от негово име и за негова сметка.

3. Играта се провежда на следната интернет страница: https://www.radiovitosha.com.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия Период на Играта, съгласно т. III.1 по-долу на интернет страницата на Радио Витоша: http://www.radiovitosha.com и на интернет страница на The Mall: www.themall.bg.

2. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на интернет страниците на Организаторите, посочени в т. II.1 по-горе.

3. Организаторите носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия. Организаторите отговарят само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Общи условия.

4. Организаторите не носят отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организаторите.

III. Период на провеждане на Играта

1. Играта се провежда всеки делничен ден в периода 10.12.2018 г. - 21.12.2018 г. („Период на Играта“).IV. Условия за участие и право на участие в Играта. Механизъм на Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.

3.1 Право на участие в Играта имат слушателите на Радио Витоша през периода на Играта, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник / Участници“):

А) имат навършени 18 години;

Б) регистрирали са се съгласно т. IV.3.2 по-долу през някой от делничните дни от Периода на Играта за участие в Играта в специална форма на следния линк: https://www.radiovitosha.com/games/the-mall-i-radio-vitosha-v-pomosht-na-djado-koleda-i-tazi-godina, като са предоставили:

(i) три имена;

(ii) възраст;

(iii) населено място;

(iii) телефон за контакт; и

(iv) e-mail адрес.

За валидно участие се счита регистрирането на Участник съгласно тази т. IV.3.1 в съответствие с настоящите Общи условия.

3.2. Всяка сутрин през делничните дни в Периода на Играта в ефира на Радио Витоша ще бъде обявявана Наградата, която може да бъде спечелена при регистрация за участие в Играта през този ден. За да може Участник да участва за спечелване на Наградата за съответния ден, той/тя следва да се регистрира във формата на сайта на Радио Витоша, посочена в т. IV.3.1.„Б“ до 18 ч. на същия ден.

3.3. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4. В Играта нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД. В Играта също така нямат право да участват служители на АП Ритейл, членовете на техните семейства, както и лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

5. Участието в играта не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Един Участник може да се регистрира за участие в Играта повече от веднъж през Периода на Играта.


V. Награди

1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия през Периода на Играта могат да бъдат спечелени следните награди („Наградите“):

 • Електронен четец за книги Kindle Paperwhite 3 – 1 брой

 • Гейминг слушалки Razer, модел Kraken ProV – 1 брой

 • Гейминг мишка Razer, модел Mamba Tourn - 1 брой

 • Polaroid Snap дигитален фотоапарат за моментни снимки – 2 броя

 • Aвтоматична кафе машина с капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto® Lumio - 1 брой

 • Bluetooth колонка SONY SRS - 1 брой

 • Преса за коса Philips – Moisture Protect - 1 брой

 • Сешоар Rowenta – професионален и безшумен AC мотор и Hydra Protect Technology - 1 брой

 • Цифров фотоапарат SONY - 1 брой.

 

2. Наградата, която може да бъде спечелена през един делничен ден от Периода на Играта е само една и се обявява сутринта на този ден в ефира на Радио Витоша.

 

3. Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие с посоченото в т. VII.1 - т. VII.3 по-долу. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на Наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

 

4. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта представляват предметни награди от игра по чл. 35 от ЗДДФЛ, стойността на които подлежи на облагане съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, като с участието си в Играта всеки Участник декларира, че е запознат с произтичащите от това задължения за него.

 VI. Определяне на спечелилите Участници

1. През всеки делничен ден от Периода на Играта на случаен принцип ще бъде определен един печеливш Участник измежду Участниците регистрирали се за участие в Играта през съответния ден съгласно т. IV.3.2 по-горе, с изключение на Участниците, по отношение на които се прилага Раздел VIII по-долу.

2. Името на спечелилия Участник по т. VI. 1 по-горе се обявява в ефира на Радио Витоша след 18 часа на съответния ден в предаването „Витоша Драйв“ (Vitosha Drive), както и на интернет страницата на радио Витоша: http://www.radiovitosha.com.

3. В срок от пет дни от датата на обявяване на съответния спечелил Участник, „АП Ритейл I“ ЕООД ще се свърже с него по телефон или и-мейл, за да го уведоми за срока и начина на получаване на Наградата.

VII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградите

1. Наградите се получават на бюро „Обслужване на клиенти" (Infodesk) в The Mall, партерен етаж в указания на всеки Участник срок за това съгласно т. VI.3 по-горе. Спечелилите Участници получават Наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

 

2. При получаване на Наградата всеки печеливш Участник е длъжен да представи валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени във връзка с регистрацията съгласно т. IV.3.1 по-горе. В случай, че печеливш Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

 

3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи своята Награда в указания му за това срок съгласно т. VI.3 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3.3 или т. IV.4, този Участник няма право да получи Наградата. В този случай Организаторите не носят никаква отговорност за непредоставянето на съответната Награда, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VII.3. Посочените в тази т. VII.3 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен на посочените от него данни за контакт съгласно т. IV.3.1,“Б“, но не може да бъде намерен. Организаторите не носят отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 VIII. Изключване от Играта

1. До момента на предоставяне на Наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;


IX. Защита на личните данни

1. Администратор на личните данни, предоставяни от Участниците в Играта е „Агенция Витоша” ЕООД, която обработва личните данни съгласно Правилата за обработване на лични данни, публикувани на следния линк: https://www.radiovitosha.com/page/pravila-za-obrabotvane-na-lichni-danni. За данъчни цели от спечелилите Участници може да бъде допълнително поискано освен данните по т. IV.3.1. “Б, да предоставят и ЕГН.

Събраните от „Агенция Витоша” ЕООД лични данни на печелившите Участници във връзка с Играта ще бъдат обработвани от “АП Ритейл I” ЕООД за целите на свързване с печелившите Участници, раздаването на Наградите и за данъчни цели. Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците във връзка с обработване на данните им от АП Ритейл се намират тук: (https://themall.bg/privacynoticefb). Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

X. Прекратяване на Играта

1. Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:

 • възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;

 • промени в действащото законодателство;

 • разпореждания на компетентни държавни органи;

 • възникване на форсмажорно обстоятелство; или

 • други обективни причини, водещи до невъзможност за Организаторите да осигурят цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторите имат право да предприемат всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XI. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: igra@radiovitosha.com На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

 

XII. Съдебни спорове

1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

 

2. Разпоредбите на тези Общи условия се урежда Пълните правила на играта можете да видите тук, а правилата за обработка на личните данни - тук!


Играта вече не е активна.

Коментари