ПРАВИЛА

за участие в игра с наименование „Трансформърс: Възходът на зверовете”

Играта с наименование „Трансформърс: Възходът на зверовете”, свързана с поддържания от „Радио Експрес” АД уебсайт: https://www.radiovitosha.com/

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

29.05. 2023 г. – 11.06.2023 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление - гр. София 1528,

р-н Нови Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.
 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ: 

„Форум Филм България“ ЕООД, ЕИК 200522737, адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Брегалница", 45, ет. 4
 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

https://www.radiovitosha.com/

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА са само и единствено:

→ 1 бр. комплект от кинокомплект за двама за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ и трансформърска тениска от филма;

→ 1 бр. трансформърска чанта от филма;

→ 2 бр. трансформърско уоки-токи от филма;

→ 2 бр. трансформърско 3 в 1 безжично зарядно устройство от филма.

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 бр. комплект от кинокомплект за двама за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ и трансформърска тениска от филма

→ в наградата се включва: 1 бр. кинокомплект за двама за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“, който включва един ваучер за консумация за двама, два кинобилета за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" (които важат само и единствено за киноверигата Синема Сити България) и оригинална тениска от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“.

→ един брой ваучер за консумация за двама включва само и единствено: 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка по избор (Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach) в съответното кино от киноверигата Синема Сити, в което победителят е избрал да използва кинобилетите за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" и за прожекцията, която е избрал. Ваучерът за консумация от бара на Синема Сити важи в периода 15.06. – 29.06.2023 г. и не може да бъде използван за прожекции на други филмови заглавия и отделно от използването на спечелените два кинобилета за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете".

→ два кинобилета, валидни само и единствено за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете", които важат в периода 15.06. – 29.06.2023 г. за избрано от победителя кино от киноверигата Синема Сити на територията на Република България. Кинобилетите са валидни за прожекция на филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от веригата Синема Сити, според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност в случай, че в посоченото кино няма прожекции на филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" в деня и часа, избрани от победителя. Кинобилетите важат и за 4DX формат.

→ един брой оригинална тениска от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете".

Кинобилетите за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете", ваучерът за консумация от бара на Синема Сити и един брой оригинална оригинална тениска от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или каквато и да е друга равностойност, включително за други храни и напитки, други награди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" или друго филмово заглавие.

Победителят получава своята награда 1 бр. кинокомплект за филма „Трансформърс: Възходът на зверовете" и оригинална тениска от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ след като се легитимира пред оторизиран представител на киното, посочен на място, в предварително избраното от него кино от веригата Синема Сити.

 ==========================================================================================

УСЛОВИЯ, свързани с наградите:

→ 1 бр. трансформърска чанта от филма

→ 2 бр. трансформърско уоки-токи от филма

→ 2 бр. трансформърско 3 в 1 безжично зарядно устройство от филма

Предметните награди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ се предават на печелившия участник по предварително уговорен между него и Организаторите начин:

  • или чрез изпращане с куриер на посочен от него адрес;

  • или чрез получаване на място от офис на Организатора;

  • или по друг, предварително съгласуван между Организатора и Печелившия участник, начин.

Предметните награди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ се предават на печелившия участник, по предварително уговорен с него начин, но не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от свързването на Организаторите с него.

Предметните награди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ не могат да бъдат заменяни с други по вид предметни награди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ или друго филмово заглавие, както и срещу левовата им или каквато и да е друга равностойност.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ:

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта като попълнят формата за участие, достъпна на https://www.radiovitosha.com/, както и като отговорят правилно на въпроса:

„Трансформърс: Възходът на зверовете“ ще ни срещне с нов вид трансформъри. Как се казват?

А/ Микромали

Б/ Максимали

В/ Наномали

Победителите, които печелят предвидените в Играта награди се избират при провеждане на жребий измежду всички, регистрирани в рамките на периода на Играта 29.05. – 11.06.2023 г., ще бъдат обявени на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ и в ефира на радио Витоша, а с тях ще се свърже представител на Организатора за уточняване получаването на наградите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Трансформърс: Възходът на зверовете“

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Трансформърс: Възходът на зверовете“, както и условията за участие в нея.

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е Играта с наименование „Трансформърс: Възходът на зверовете“, която се провежда на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ в периода 29.05.2023 г. – 11.06.2023 г.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“.

3. „Организатор” е „Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, р-н Нови Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.

Чл. 2. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 3. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://www.radiovitosha.com/, с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“

Чл. 4. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://www.radiovitosha.com/, като Организаторът не се задължава да уведомява Участниците за промяната по друг начин, освен чрез актуализирането им на сайта https://www.radiovitosha.com/ .

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 6. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – три имена, телефон за контакт.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.  

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 30.09.2023 г. 

Чл. 8. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни за регистрация са използвание от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на https://www.radiovitosha.com/ или на сайтове, собственост на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите. 

Чл. 11. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Експрес” АД.

Чл. 12. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 13. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 14. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. 

Чл. 15. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 16. Не се допуска размяна на спечелена от участник награда за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“ или всяка друга филмова продукция. Спечелената от участник предметна награда не подлежи на замяна и връщане.

Чл. 17. Печелившият Участник ще бъде потърсен от Организатора чрез оставения телефон за контакт, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на конкретната награда от филма „Трансформърс: Възходът на зверовете“. 

Чл. 18. /1/ Печелившият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Печелившият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на Печеливш участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на наградата си, Организаторът избира нов Печеливш участник, отново чрез жребий.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на Печелившите частници има изцяло декларативен характер.

Чл. 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че Печеливш участник е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 21. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни и неслучайни разходи,), свързани с получаването и използването на конкретната награда.

Чл. 22. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 23. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 24. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 25. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 27. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 28. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 29. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 30. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 31. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Чл. 32. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Играта – 29.05.2023 г.