Радио Витоша

webcam

Общи условия и правила за участие в играОбщи условия и правила за участие в игра, организирана от Радио Витоша и търговки център „The MallI. Организатор и място на провеждане на Играта

1. Играта (наричана по-долу за краткост „Играта“) се организира съвместно от „Агенция Витоша” ЕООД, гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, ул. Сребърна 21, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831654881, представлявано от управителя на дружеството Гергана Стефанова Данова и „АП Ритейл I“ ЕООД, гр. София, п. к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 200019536, представлявано от управителите на дружеството Веселин Иванов Главчев и Димитър Георгиев Кехайов (наричани по-долу „Организаторите“).

2. Наградата в Играта се предоставя от „Агенция Витоша” ЕООД от негово име и за негова сметка.

3. Играта се провежда на следната интернет страница: https://www.radiovitosha.com.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия Период на Играта, съгласно т. III.1 по-долу на интернет страницата на Радио Витоша: http://www.radiovitosha.com.

2. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на интернет страниците на Организаторите, посочени в т. II.1 по-горе.

3. Организаторите носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия. Организаторите отговарят само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Общи условия.

4. Организаторите не носят отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организаторите.III. Период на провеждане на Играта

1. Играта се провежда в периода 10.12.2019 г. - 20.12.2019 г. („Период на Играта“).IV. Условия за участие и право на участие в Играта. Механизъм на Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.

3.1 Право на участие в Играта имат слушателите на Радио Витоша през периода на Играта, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу („Участник / Участници“):

А) имат навършени 18 години;

Б) регистрирали са се съгласно т. IV.3.1. през някой от делничните дни от Периода на Играта за участие в Играта в специална форма на следния линк: https://www.radiovitosha.com/games/the-mall-i-radio-vitosha-v-pomosht-na-djado-koleda-i-tazi-godina, като са предоставили:

(i) три имена;

(ii) възраст;

(iii) населено място;

(iv) телефон за контакт; и

(v) e-mail адрес.

За валидно участие се счита регистрирането на Участник съгласно тази т. IV.3.1 в съответствие с настоящите Общи условия.

3.2. В срок до [3] (три) дни от изтичането на Периода на Играта в ефира на Радио Витоша ще бъде обявен Участникът спечелил Наградата.

3.3. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4. В Играта нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД. В Играта също така нямат право да участват служители на „АП Ритейл I“ ЕООД, членовете на техните семейства, както и лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

5. Участието в Играта не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Един Участник може да се регистрира за участие в Играта повече от веднъж през Периода на Играта.V. Награда

1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия през Периода на Играта Участниците имат възможност да спечелят следната Награда:

  • 1 (един) ваучер, представляващ гифт карта за пазаруване в The Mall на нетна стойност от 500лв (петстотин лева) („Наградата“).

 

2. Наградата се предоставя на спечелилия Участник в съответствие с посоченото в т. VII.1 - т. VII.3 по-долу. Спечелилият Участник няма право да получи паричната равностойност на Наградата или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Използването на гифт картата за пазаруване е обвързано със срок и условия, с които спечелилият Участник ще бъде запознат при получаването и.

 

3. Сумата, предоставена под формата на гифт карта представлява парична награда от игра по чл. 38 от ЗДДФЛ, съответно в размер на 500 лв. (петстотин лева) нетна стойност.VI. Определяне на спечелилият Участник

1. Печелившият Участник се определя на случаен принцип (чрез жребий) измежду всички Участници регистрирали се за участие в Играта през Периода на Играта, съгласно чл. IV.3.1. по-горе, с изключение на Участниците, по отношение на които се прилага Раздел VIII по-долу.2. Името на спечелилия Участник по т. VI. 1 по-горе се обявява в ефира на Радио Витоша след 18 часа в предаването „Витоша Драйв“ (Vitosha Drive), както и на интернет страницата на радио Витоша: http://www.radiovitosha.com.

3. В срок от пет дни от датата на обявяване на съответния спечелил Участник, „Агенция Витоша” ЕООД ще се свърже с него по телефон или и-мейл, за да го уведоми за срока и начина на получаване на Наградата.VII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградата

1. Наградата се получава в офиса на „Агенция Витоша” ЕООД на улица Сребърна 21, ет.7 в указания на Участника срок за това съгласно т. VI.3 по-горе. Спечелилият Участник получава Наградата си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

 

2. При получаване на Наградата печелившият Участник е длъжен да представи валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени във връзка с регистрацията съгласно т. IV.3.1 по-горе. В случай, че печелившият Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

 

3. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи своята Награда в указания му за това срок съгласно т. VI.3 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3.3 или т. IV.4, този Участник няма право да получи Наградата. В този случай Организаторите не носят никаква отговорност за непредоставянето на съответната Награда, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VII.3. Посочените в тази т. VII.3 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен на посочените от него данни за контакт съгласно т. IV.3.1,“Б“, но не може да бъде намерен. Организаторите не носят отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 

VIII. Изключване от Играта

1. До момента на предоставяне на Наградата без предупреждение могат да бъдат изключени от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание.

IX. Защита на личните данни

1. Администратор на личните данни, предоставяни от Участниците в Играта е „Агенция Витоша” ЕООД, която обработва личните данни съгласно Правилата за обработване на лични данни, публикувани на следния линк: https://www.radiovitosha.com/page/pravila-za-obrabotvane-na-lichni-danni. За данъчни цели от спечелилия Участник може да бъде допълнително поискано освен данните по т. IV.3.1. “Б, да предостави и ЕГН.

2. „АП Ритейл I EООД няма да обработва лични данни, предоставяни от Участниците във връзка с Играта..X. Прекратяване на Играта

1. Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:

  • възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;

  • промени в действащото законодателство;

  • разпореждания на компетентни държавни органи;

  • възникване на форсмажорно обстоятелство; или

  • други обективни причини, водещи до невъзможност за Организаторите да осигурят цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторите имат право да предприемат всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XI. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: igra@radiovitosha.com На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.XII. Съдебни спорове

1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.