Радио Витоша

webcam

Общи условия и правила за участие в игра

Общи условия и правила за участие в игра, организирана от Радио Витоша и търговки център „The MallI. Организатор и място на провеждане на Играта

1. Играта (наричана по-долу за краткост Играта) се организира съвместно от „Агенция Витоша” ЕООД, гр. София, п. к. 1407, район Лозенец, ул. Сребърна 21, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831654881, представлявано от управителя на дружеството и „АП Ритейл I“ ЕООД, гр. София, п. к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115з, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 200019536, представлявано от управителите на дружеството (наричани по-долуОрганизаторите).

2. Наградите в Играта се предоставят от „АП Ритейл I“ ЕООД от негово име и за негова сметка.

3. Играта се провежда на следната интернет страница: https://www.radiovitosha.com и в ефира на Радио Витоша.

II. Отговорност

1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта („Общите условия“). Общите условия са достъпни за целия Период на Играта, съгласно т. III.1 по-долу на интернет страницата на Радио Витоша: http://www.radiovitosha.com, на интернет страница на The Mall: www.themall.bg, както и на бюро „Обслужване на клиенти" (Infodesk) на партерния етаж на The Mall.

2. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите Общи условия по своя преценка, като промените влизат в сила след като бъдат публикувани на интернет страниците на Организаторите, посочени в т. II.1 по-горе.

3. Организаторите носят отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с настоящите Общи условия. Организаторите отговарят само за вреди, причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни техни задължения по настоящите Общи условия.

4. Организаторите не носят отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организаторите.III. Период на провеждане на Играта

1. Играта се провежда всеки делничен ден в периода 08.04.2019 г. - 24.04.2019 г. („Период на Играта“).IV. Условия за участие и право на участие в Играта. Механизъм на Играта

1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.

2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.

3.1 Право на участие в Играта имат слушателите на Радио Витоша през периода на Играта, които отговарят на всички изисквания, посочени по-долу (Участник / Участници):

А) имат навършени 18 години;

Б) регистрирали са се през Периода на Играта за участие в Играта в специална форма на следния линк: https://www.radiovitosha.com/games/specheli-nagradi-ot-radio-vitosha-i-the-mall или чрез обаждане в ефира на Радио Витоша между 8 и 20 ч. през делничните дни от Периода на Играта на телефон 02/9 70 1000, като са представили свое великденско пожелание и са предоставили:

(i) три имена;

(ii) възраст;

(iii) населено място;

(iv) телефон за контакт; и

(v) e-mail адрес.

За валидно участие се счита регистрирането на Участник съгласно тази т. IV.3.1 в съответствие с настоящите Общи условия.

3.2. С участието си в Играта Участниците декларират, че имат навършени 18 години и че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в Играта.

4. В Играта нямат право да участват служителите на „Агенция Атлантик“ ЕООД, „Агенция Витоша“ ЕООД, „Радио Веселина“ ЕAД и „Радио Експрес“ AД. В Играта също така нямат право да участват служители на АП Ритейл, членовете на техните семейства, както и лица, които работят по трудово правоотношение или се намират в друго правоотношение с АП Ритейл или са заети с друга дейност, която е свързана с реализацията, организацията и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.

5. Участието в Играта не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Един Участник може да се регистрира за участие в Играта повече от веднъж през Периода на Играта.

V. Награди

 1. При участие в Играта в съответствие с настоящите Общи условия през Периода на Играта Участниците имат възможност да спечелят един от три ваучера, представляващи гифт карти за пазаруване в The Mall от GiftCardTM на нетна стойност съответно 100 лв., 150 лв. и 200 лв. („Наградите“).

2. Наградите се предоставят на спечелилите Участници в съответствие с посоченото в т. VII.1 - т. VII.3 по-долу. Спечелилите Участници нямат право да получат паричната равностойност на Наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул. Използването на гифт картите за пазаруване е обвързано със срок и условия, с които спечелилите Участници ще бъдат запознати при получаването им.

3. Сумите, предоставени под формата на гифт карти представляват парични награди от игра по чл. 35 от ЗДДФЛ, брутната стойност на които (съответно в размер на 222,22 лв. на гифт картата с нетна стойност 200 лв., 166,67 лв. на гифт картата с нетна стойност 150 лв. и 111,11 лв. на гифт картата с нетна стойност 100 лв.) подлежи на облагане съгласно разпоредбите на данъчното законодателство, така, че печелившият Участник да получи съответно 100 лв., 150 лв. или 200 лв. нетна сума (както е приложимо), като с участието си в Играта всеки Участник декларира, че е запознат с произтичащите от това задължения за него.

 

VI. Определяне на спечелилите Участници

1. Печелившите Участници се определят на случаен принцип (чрез жребий) измежду всички Участници регистрирали се за участие в Играта през Периода на Играта, с изключение на Участниците, по отношение на които се прилага Раздел VIII по-долу. Всеки Участник може да спечели само една Награда.

2. Имената на спечелилите Участници по т. VI. 1 по-горе се обявяват в сутрешното шоу "Тройка на разсъмване" в ефира на Радио Витоша на 25.04.2019 г., както и на интернет страницата на Радио Витоша: http://www.radiovitosha.com.

3. В срок от седем дни от датата на обявяване на съответните спечелилите Участници, „АП Ритейл I“ ЕООД ще се свърже с тях по телефон или и-мейл, за да ги уведоми за срока и начина на получаване на Наградите.VII. Процедура за предявяване, проверка и получаване на Наградите

1. Наградите се получават на бюро „Обслужване на клиенти" (Infodesk) в The Mall, партерен етаж в указания на всеки Участник срок за това съгласно т. VI.3 по-горе. Спечелилите Участници получават Наградите си срещу подписване на приемо-предавателен протокол.

 

2. При получаване на Наградата всеки печеливш Участник е длъжен да представи валиден документ за самоличност, чиито данни да отговарят на данните, предоставени във връзка с регистрацията съгласно т. IV.3.1 по-горе. В случай, че печеливш Участник не може да получи Наградата лично, същата може да бъде взета от изрично упълномощено от него за целта лице с нотариално заверено пълномощно.

 

3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи своята Награда в указания му за това срок съгласно т. VI.3 по-горе, както и при неспазване на условията по т. IV.3.2 или т. IV.4, този Участник няма право да получи Наградата. В този случай Организаторите не носят никаква отговорност за непредоставянето на съответната Награда, нито за обезщетяване на изтегления Участник, който не е получил Наградата си, поради приложение на тази т. VII.3. Посочените в тази т. VII.3 последици се прилагат и в случай, че Участникът бъде потърсен на посочените от него данни за контакт съгласно т. IV.3.1,“Б“, но не може да бъде намерен. Организаторите не носят отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. В тези случаи може да бъде изтеглен нов печеливш Участник при спазване на настоящите Общи условия.

 

VIII. Изключване от Играта

1. До момента на предоставяне на Наградите без предупреждение могат да бъдат изключени от Играта Участници, които:

(а) са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия; и/или

(б) участват с фалшива самоличност или от името на трети лица, с или без изричното им знание;

IX. Защита на личните данни

1. Администратор на личните данни, предоставяни от Участниците в Играта е „Агенция Витоша” ЕООД, която обработва личните данни съгласно Правилата за обработване на лични данни, публикувани на следния линк: https://www.radiovitosha.com/page/pravila-za-obrabotvane-na-lichni-danni. За данъчни цели от спечелилите Участници може да бъде допълнително поискано освен данните по т. IV.3.1. “Б, да предоставят адрес и ЕГН.

Събраните от „Агенция Витоша” ЕООД лични данни на печелившите Участници във връзка с Играта ще бъдат обработвани от “АП Ритейл I” ЕООД за целите на свързване с печелившите Участници, раздаването на Наградите и за данъчни цели. Повече информация за целите, основанията, изискванията, категориите получатели на данни и правата на Участниците във връзка с обработване на данните им от АП Ритейл се намират тук: (http://themall.bg/privacynoticepd/). Информацията на посочения линк представлява уведомление за поверителност по смисъла на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).X. Прекратяване на Играта

1. Организаторите имат право по всяко време да прекратят провеждането на Играта, без предварително предизвестие при:

  • възникване на технически причини, които възпрепятстват провеждането на Играта;

  • промени в действащото законодателство;

  • разпореждания на компетентни държавни органи;

  • възникване на форсмажорно обстоятелство; или

  • други обективни причини, водещи до невъзможност за Организаторите да осигурят цялостната организация и безпрепятственото провеждане на Играта.

2. В случай, че прекратяването на Играта се дължи пряко или косвено на действия на Участник/Участници в Играта, Организаторите имат право да предприемат всички необходими правни и фактически действия за възстановяване на причинените вреди.

XI. Други

1. Всякакви въпроси във връзка с провеждането и организацията на Играта се изпращат писмено на следния адрес: igra@radiovitosha.com. На същия e-mail адрес могат да се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.XII. Съдебни спорове

1. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.

2. Разпоредбите на тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.