Радио Витоша

webcam

Общи условия

ПРАВИЛА 

за участие в Играта с наименование „Топ Гън: Маверик“

Играта с наименование „Топ Гън: Маверик”, свързана с поддържания от „Радио Експрес” АД уебсайт https://www.radiovitosha.com/ 

 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: 16.05. – 29.05.2022 г.

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21

 

НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ: 

Форум Филм България ЕООД, ЕИК 200522737, адрес: гр. София, р-н Възраждане, ул. "Брегалница", 45, ет. 4 

 

ПЛАТФОРМИ, В КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

https://www.radiovitosha.com/

 

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА са само и единствено:

1 бр. страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер:

 • „30 мин.полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на спечелилия“, предоставена със съдействието на https://www.skyvision.bg/ 
 • 1 бр. комплект от оригинално авиаторско яке и оригинална шапка от филма „Топ Гън: Маверик“;

 

 • 1 бр. оригинална шапка от филма „Топ Гън: Маверик“;
 • 1 бр. оригинална тениска от филма „Топ Гън: Маверик“;
 • 1 бр. оригинална пътна чанта от филма „Топ Гън: Маверик“; 

 

УСЛОВИЯ, свързани с наградата 1 бр. страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер:

 • наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“ представлява само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON, по избор на печелившия Участник; 
 • наградата се предоставя от https://www.skyvision.bg/ ;
 • лицето трябва да е с навършени 18 г.;
 • допустимо максимално тегло на печелившия Участник – 110 кг
 • полетите се извършват всеки ден, съобразно метеорологичните условия за конкретния ден, избран от печелившия Участник;
 • локация на провеждане на наградата: наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник, се осъществява на територията на Община Приморско, област Бургас;
 • период на ползване на наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин.полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник, се осъществява в периода: от началото на юни до началото на септември, всеки ден, според метерологичните условия;
 • наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на спечелилия“ включва само и единствено: необходимата летателна екипировка и опитен пилот – инструктор

инструктаж преди излитане и по време на полета

продължителност на полета: 30 мин.

валидност на ползване на наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник, може да се ползва в период от 1 година, след потвърждение на печелившия Участник, че ще се възползва от наградата си

допълнителна информация за наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник, може да получите ТУК и ТУК. 

 

Важно - за всички останали въпроси, печелившият Участник следва да се свърже с представители на https://www.skyvision.bg/, с които ще уточни и всички необходими детайли по използване на наградата: „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник“.

 

Наградата, която се предоставя в настоящата игрa – „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON по избор на печелившия Участник“, която се предоставя със съдействието на https://www.skyvision.bg/, представлява облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация или да предприема каквито и да е други действия.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ:

Участниците следва да се регистрират за участие в Играта като попълнят формата за участие, достъпна на https://www.radiovitosha.com/, както и като отговорят правилно на въпроса:

Какъв е бойният прякор на Том Круз във филма?

А/ Айсмен

Б/ Хенгмен

В/ Маверик

 

Победителите, които печелят предвидените в Играта награди, се избират на 30.05.2022 г. при провеждане на жребий измежду всички регистрирани в рамките на периода на провеждане на Играта. Победителите ще бъдат обявени на уебсайта https://www.radiovitosha.com и в ефира на радио Витоша, а с тях ще се свърже представител на Организатора за уточняване получаването на наградите.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Топ Гън: Маверик“:

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и Участниците в Играта „Топ Гън: Маверик“, както и условията за участие в нея.

Чл. 1. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. „Играта” е Играта с наименование „Топ Гън: Маверик“, която се провежда на уебсайта https://www.radiovitosha.com/ в периода 16.05.2022 г. – 29.05.2022 г.

2. „Участник” e всяко физическо лице, което се е регистрирало за участие в Играта, съгласно условията, посочени по-горе в секция УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“;

3. „Организатор” е „Радио Експрес” АД, ЕИК 831053592, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н Лозенец, ул. „Сребърна“ № 21.

Чл. 2. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на невярна информация от страна на Участниците.

/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на Организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.

/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходната алинея, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 3. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, публикувани на https://www.radiovitosha.com/ с изпълнението на условията за участие в Играта, посочени в секция „УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИ“

Чл. 4. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Чл. 5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия. Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на уебсайта https://www.radiovitosha.com/, като Организаторът не се задължава да уведомява Участниците за промяната по друг начин, освен чрез актуализирането им на сайта https://www.radiovitosha.com/. Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.

Чл. 6. Участието в Играта означава, че лицето приема настоящите Общи условия и правила на същата, както и се съгласява с използване на предоставените от него/нея лични данни за целите на провеждане на Играта от страна на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори.

Чл. 7. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством данните, които e предоставил при регистрацията си за участие в Играта, а именно – три имена, телефон за контакт.

/2/Участникът доброволно предоставя на Организатора на Игрите личните си данни за обработване за целите на Играта, по-конкретно – за целите на идентификация на участниците, записване на същите за участие, както и за целите на идентификация на победителите в Играта и раздаване на предвидените за тях награди.  

/3/ За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на Играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в нея награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 30.06.2022 г.

Чл. 8. Участниците в Играта имат право на достъп до, коригиране или изтриване, право да искат ограничаване на обработването, право да направи възражение срещу обработването и право на преносимост на личните си данни, съгласно конкретните условия за упражняването на всяко едно от тези права, съгласно Регламент 2016/679 на ЕС.

Чл. 9. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито данни за регистрация са използвание от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица, освен изрично посочените, лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Имената на победителите ще бъдат публикувани на https://www.radiovitosha.com/ или на сайтове, собственост на Организатора или на негови свързани лица (търговски дружества), с което обстоятелство лицата, които извършват регистрация за участие в Играта, са запознати и съгласни с оповестяването на техните имена с цел индивидуализиране на Победителите и раздаване на наградите. 

Чл. 11. Организаторът обработва събраните лични данни законосъобразно и добросъвестно, като се задължава да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Същите задължения са вменени и на всички подизпълнители / партньори на Организатора по силата на договори, сключени между последните и „Радио Експрес” АД.

Чл. 12. Организаторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията на Участниците, станала му известна по повод на организиране на Играта предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл. 13. Доколкото обработването на събраните лични данни включва предаване на данните по електронен път, то Организаторът взема съответните мерки за защита на данните.

Чл. 14. Организаторът няма право да използва получените лични данни на участвалите за цели извън тези за нуждите на провеждане на Играта (идентифициране на участниците и съответно победителите в нея, организиране на активностите, свързани с нея, раздаване на спечелените награди), както и да ги предоставя на трети лица, освен в предвидените от закона случаи, както и в изрично упоменатите в настоящите общи условия хипотези. 

Чл. 15. Организаторът се задължава предприеманите мерки да са съобразени със съвременните технологични постижения и да осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

Чл. 16. Не се допуска размяна на спечелена от участник награда за паричната ѝ равностойност и/или други материални или нематериални изгоди от филма „Топ Гън: Маверик“ или всяка друга филмова продукция, дистрибутирана от „Форум Филм България“ ЕООД. Спечелената от участник награда не подлежи на замяна и връщане.

Чл. 17. Спечелилият Участник ще бъде потърсен от Организатора чрез оставения телефон за контакт, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на конкретната награда от филма „Топ Гън: Маверик“. 

Чл. 18. /1/ Спечелилият участник следва да предостави на Организатора вярно и коректно необходимите данни за получаването на спечелената от негова страна награда – по-конкретно своите три имена, точен адрес за доставка и телефон за връзка. Спечелилият участник също така се задължава да предостави на Организатора необходимите данни за декларирането на спечелената награда от страна на Организатора, съгласно изискванията на ЗДДФЛ и останалото приложимо законодателство.

/2/ В случай на отказ от страна на спечелилия Участник да предостави необходимите данни за получаването и декларирането на награда си, Организаторът избира нов спечелил Участник отново чрез жребий.

Чл. 19. Организаторът не носи отговорност, ако участник е посочил неверни данни, тъй като предоставянето на данни от страна на спечелилите Участници има изцяло декларативен характер.

Чл. 20. Организаторът не носи отговорност, в случай че награденият е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

Чл. 21. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият Участник, спечелил наградата „страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON, по избор на печелившия Участник“, предоставена със съдействието на https://www.skyvision.bg/, не отговаря на условията, посочени https://www.skyvision.bg , които е необходимо да бъдат спазени, за да се възползва от наградата си. 

Чл. 22 Ако печелившият Участник се откаже от използването на наградата страхотно въздушно преживяване - полет с жирокоптер“, която представлявава само и единствено 1 бр. преживяване „30 мин. полет с жирокоптер MTO Sport или CAVALON, по избор на печелившия Участник“, предоставена със съдействието на https://www.skyvision.bg/ или получването на някоя от спечелените предметни награди, то той трябва да направи това писмено на посочени от Организатора контакти. В този случай, по преценка на Организатора, но без да е задължително, Организаторът има право да избере друг участник, който да получи съответната награда. 

Чл. 23. Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само: пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

Чл. 24. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Чл. 25. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност за участия, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за участия, направени от лица, които нямат право да участват в Играта.

Чл. 27. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол.

Чл. 28. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.

Чл. 29. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

Чл. 30. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София.

Чл. 31. Участието на всеки участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност.

Чл. 32. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

Чл. 33. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

Чл. 34. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

Настоящите правила влизат в сила от момента на стартиране на Играта - 16.05.2022 г.