Радио Витоша

webcam

Новини

МТИТС откри процедура за концесия на летище София

МТИТС откри процедура за концесия на летище София

Дата: 03.06.2016 Размерът на годишното концесионното плащане не може да бъде по-малък от 9 957 000 лева без ДДС
Image

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за предоставяне на концесия на летище София.

Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Минималните изисквания към участниците са да имат опит като летищен оператор на поне едно международно летище с пътникопоток, надхвърлящ 6 милиона пътници годишно; да разполагат с необходимото техническо оборудване, както и с квалифициран технически персонал; да имат опит при изграждането на летищна инфраструктура; както и да дадат надеждни гаранции за осигуряване на финансирането.

Срокът на концесията е 35 години. Бъдещият концесионер трябва да заплати минимално еднократно концесионно плащане, в размер не по-малък от 550 000 000 лева без ДДС.

Участникът, определен за концесионер поема задължението да извършва годишни концесионни плащания от първата година до края на срока на концесията, в размер на процент от нетните приходи за съответната година, определен съгласно офертата на концесионера, но не по-малко от 7 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия.

Размерът на годишното концесионното плащане не може да бъде по-малък от 9 957 000 лева без ДДС.

Концесионерът ще има задължение да реализира инвестиции в размер не по-малък от 306 545 000 лева без ДДС за срока на концесията. Като инвестициите ще включват изграждането на нов пътнически Терминал 1 със седем ръкава и 5 входа-изходи за пътници с капацитет на обслужване – 3 000 000 пътници годишно, както и други дейности за развитие на летищната инфраструктура.

Други задължения на бъдещия концесионер са изпълняването на Бизнес предложение за опериране на летище София, което включва и социална програма, както и предприемането на всички необходими мерки за сигурност на летището.

Очаква се за целия период на концесията ползите за държавата да бъдат за над 1,2 милиарда лева, като предварителните анализи показват, че инвестиции на бъдещия концесионер ще имат добра възвращаемост.

Обявлението за процедурата е публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, в Националния концесионен регистър и е обнародвано в електронната страница на Държавен Вестник.

Коментари

Повече нощни хитове
00:00 - 06:00