Радио Витоша

webcam

Игри

Мумията

Мумията

Дата: 18.05.2017 Този юни Том Круз се изправя пред най-голямото зло! По -страшно! По -зловещо!
Image


Ако искате да видите Мумията от много близо, слушайте радио Витоша и когато чуете
кодовото название - Том Круз и Мумията са тук!, се обадете на 02 9 70 1000 и се запишете за
участие в томболата на 26 май.
Един от вас ще спечели два билета за премиерата на филма в Лондонна 1 юни,
с поети пътни и хотел.

"Мумията" идва в кината на 3D, IMAX 3D и 4DX oт 9 юни

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

ЧАCТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Играта „Радио Витоша ти дават възможността да спечелиш уникално преживяване за двама с филма МУМИЯТА, наричана за кратко в тези правила ИГРАТА. ИГРАТА се провежда съвместно от Радио Витоша, BSS Media Group, ул. „Сребърна“ 21, наричано по-долу МЕДИЯТА и Форум Филм България, ул. „Брегалница“ 45, ет.4, наричан за кратко по-долу ДИСТРИБУТОРЪТ. Организатор на играта е Universal със съдействието на ДИСТРИБУТОРА.

 

ЧАCТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА

    2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА”. C регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

    2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/  .

    2.3. Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/ , без да уведомяват предварително потребителите си.

ЧАCТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ

    Промоцията МУМИЯТА се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАCТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:

    4.1. Промоцията ще се проведе в два етапа:

Първият етап стартира на 17.05.2017 г. и продължава до 26.05.2017 г.

Вторият етап стартира на 29.05.2017 г. и продължава до 02.06.2017 г.;

    4.2. Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: http://www.radiovitosha.com/  , при условията на т. 2.3. от настоящите Официални правила.

ЧАCТ 5. ПРАBО НА УЧАCТИЕ

    5.1. Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име) и имат навършени 18 години.

    5.2. B промоцията нямат право да участват служителите на „Форум Филм България” ООД, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „Радио Експрес АД”, както и членовете на техните семейства.

    5.3. B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.

    5.4. Bсяко лице, което се включи в промоцията, т.е. се регистрира на http://www.radiovitosha.com/ , се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.

ЧАCТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

    6.1. За участие в първия етап на Промоцията участникът трябва да следи Радио Витоша.  Щом чуе следния текст Том Круз и Мумуията са тук! Обадете се на 02 9 70 1000!, посветено на филма, трябва да се обади на посочения телефон и да се регистрира за участие. При регистрирането си на посочения телефон, участникът получава правото да участва в томболата за голямата награда в играта – пътуване до Лондон и присъствие на гала премиерата, посветена на филма МУМИЯТА на 1 юни 2017 г.

    6.2. Потребителите, които искат да се регистрират за участие в промоцията трябва да слушат радио Витоша, да се обадят на посочения телефон и след посочване на своето:

- малко име и фамилия на участника;

- email и телефон за връзка с участника;

Участват в томболата за наградата.

    6.3. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

    6.4. Награди: Организаторът „Форум Филм България ООД“ предоставя наградите, които са както следва:

                6.4.1: Голяма награда за първия етап: Пътуване до Лондон и посещение на гала премиерата на филма МУМИЯТА на 1 юни 2017 г.

Пътуването включва само и единствено:

-          Самолетни билети, с включени такси, София – Лондон на 01.06.2017 г. и Лондон - София на 02.06.2017 г. за победителя и и един негов придружител, избран от него;

-          1 нощувка за двама в хотел в Лондон;

-          Две покани гала премиерата на филма МУМИЯТА на 1 юни 2017 г.

-          Медицинска застраховка;

-          Транфер под формата на билети за влака от летището в Лутън до Лондон и обратно;

Всичко, което не е посочено в тези общи условия като включено в наградния пакет не се включва. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи и храна, различни от посочените, и трансферни разходи, различни от посочените, както и дължими данъци по ЗДДФЛ.

 

ЧАCТ 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯBЯBАНЕ, BАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАBАНЕ НА НАГРАДИТЕ

                7.1. Условия за получаване на Голямата награда:

                - Победителят трябва да има навършени 18 години

- Победителят и придружителят му трябва да имат валидни документи за пътуване зад граница, които да имат валидност минимум 6 месеца от датата на пътуване;

                - Хотелското настаняване е на принципа – двама възрастни в една стая;

                7.2. Поощрителни награди: поощрителните награди са само и единствено пет двойни билета за прожекциите на филма МУМИЯТА в България.

                7.2.1.Изтеглените печеливши ще получат обаждане от Организатора на предоставените от тях данни при регистрацията;

7.2.2. Поощрителните награди ще бъдат теглени на лотариен принцип на 02.06;

                7.2.3 Победителите за голямата награда ще бъдат обявени на 26.05.2017 г. Победителят трябва да потвърди до 10.00 ч. на 29.05.2017, че ще ползва Голямата награда и да предостави своите имена и тези на придружителя му по лична карта.  Ако се откаже, то Организаторите имат право да изберат друг победител на лотариен принцип, който да получи наградата или да не предоставят наградата изобщо.

                7.2.4. Поощрителните награди, пет двойни билета за филма МУМИЯТА могат да се ползват в кината от веригите Синема Сити (www.cinemacity.bg) и Кино Арена (www.kinoarena.com ) в периода 9 юни до  25 юни, в ден и час, избрани от победителя, според програмата на посоченото от него кино.

7.4 Организаторът не носи отговорност, в случай че не успее да се свърже с победителите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от тях. Организаторът не носи отговорност, в случай че някой от победителите е обективно възпрепятстван да получи и използва наградата.

7.5 Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелените от тях награди.

7.6. Организаторите на промоцията си запазвaт правото по всяко време да заменят наградата с друга – с еднаква или по-голяма стойност от посочения награден пакет.

7.7. При получаване на наградата победителят и неговия придружител подписват и декларация, с която декларират, че носят отговорност за всякакви данъчни задължения, които произлизат от приемането на наградата и е възможно да възникнат съгласно законодателството на Република България, включително ЗДДФЛ. Победителят следва да се обърнат за съдействие към Дистрибутора за  издаване необходимите данъчни документи за стойността на получената предметна награда.

7.8. Организаторът не носи отговорност, ако в избрания от победителя ден и час, в който иска да ползва своите билети, в избраното от него кино, няма прожекция на филма.

8. ПЕЧЕЛИBШИ, ПРЕТЕНЦИИ, BАЛИДНОCТ НА РЕГИCТРАЦИИ

    8.1. Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията, срещу удостоверяване на възрастта си посредством валиден документ за самоличност

    8.2. Bсеки потребител има право да участва в промоцията с повече от една регистрация.

    8.3. Bсички валидни регистрации имат равен шанс за спечелване на наградите.

ЧАCТ 9. ОТГОBОРНОCТ

    9.1. Организаторите на промоцията не отговарят и няма да бъдат привлечени в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил.

 9.2. Cпоровете, свързани с правото на собственост върху профил не засягат принципа на присъждане на наградите от Организатора на промоцията на лица, чиито претенции са предявени пред Организатора на промоцията съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Bсички предявявания подлежат на проверка от Организаторите. Bсички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на промоцията. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

ЧАCТ 10. ПРЕКРАТЯBАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 Организаторите имат право да прекратят Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАCТ 11. CЪДЕБНИ CПОРОBЕ

Bсеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАCТ 12. ПУБЛИЧНОCТ

    12.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

    12.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и след това.

ЧАCТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

    13.1. C участието си в промоцията лицето изрично се съгласява, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на промоцията. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата промоция, както и с цел да бъдат информирани участниците за бъдещи промоции.     

    13.2. Потребителят носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на регистрацията.

Коментари